REGULAMIN WYZWANIA WIOSENNA METAMORFOZA

Z OSIR PONIATOWA

 1. Postanowienia ogólne:
  Organizatorem wyzwania “Wiosenna Metamorfoza z OSIR Poniatowa” (zwanej dalej Wyzwanie) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, zwana dalej Organizatorem.
 2. Partnerami Konkursu są Studio Urody Diania Kisiołek, Atelier Fryzur- Salon Fryzjerki „Kinga”, Alicja Wójcicka Fotografia, Anna Zawada Butik Odzieżowy, Dietetyk- Trycholog Magdalena Kołodziejczyk.
 3. Konkurs będzie publikowany na łamach strony ww.osir.poniatowa.pl i FB.
 4. Zgłoszenia do konkursu rozpoczynają się w dniu 17.03.2022r. wraz z ukazaniem się publikacji na jego temat i trwają do 26.03.2022 r.
 5. O udział w Konkursie mogą ubiegać się wszystkie Uczestniczki aqua-aerobiku i fitnessu organizowanego przez OSiR, które spełnią warunki uczestnictwa w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Nagrodą dla zwycięzcy za zajęcie1-go miejsca w Konkursie „Wiosenna metamorfoza” będzie profesjonalna sesja zdjęciowa z makijażem, fryzurą i stylizacją.
 7. Uczestniczki, które zajmą kolejno drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrodę- niespodziankę

Etap I- Proces kwalifikacyjny
Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestniczka musi spełnić dwa warunki:

 1. Do dnia 26.03.2022 r. umówić się telefonicznie na wizytę do Pani dietetyk- Magdaleny Kołodziejczyk pod nr. 533135181, która przeprowadzi z nią konsultację. Konsultacja zawiera zebranie danych nt. kandydatki, m.in. jej wymiarów, wagi, stanu zdrowia i nawyków żywieniowych oraz poradę żywieniową związaną z Wyzwaniem i aktywnością fizyczną. Jednorazowa opłata za konsultację wynosi 149 zł wg. cennika gabinetu.

Uczestniczka może również dobrowolnie skorzystać z indywidualnie dobranego planu żywieniowego przedstawionego przez Panią Dietetyk. Plan jest płatny. wg. cennika gabinetu.

 1. Uczęszczać na aqua-aerobik lub fitness organizowany przez OSiR Poniatowa.

Wyzwanie rozpoczyna się 29 marca (1-sze zajęcia),  kończy 19 maja (ostatnie zajęcia) i obejmuje 15 zajęć. Uczestniczka musi mieć wysoką frekwencję, min. 13 zajęć aby zakwalifikować się do finału. W celu potwierdzenia frekwencji, Uczestniczka po zakończeniu Wyzwania, musi przedstawić instruktorce aqua- aerobiku czy fitnessu wykorzystane karnety lub bilety wstępu.

Etap II – Wyłonienie Zwycięzców

 1. Decyzję o dopuszczeniu Uczestniczki do udziału w finale podejmuje dietetyk- Pani Magdalena Kołodziejczyk na podstawie konsultacji przeprowadzonej po zakończeniu Wyzwania. W tym celu Uczestniczka musi umówić się na wizytę zaraz po ostatnich zajęciach. Pani Dietetyk, na podstawie zebranych danych, wyłania Uczestniczki, które powinny zająć trzy pierwsze miejsca, w tym Zwycięzcę.
 2. Instruktorki aqua-aerobik i fitness, na podstawie zebranych danych nt. frekwencji, wyłaniają Uczestniczki, które powinny zająć trzy pierwsze miejsca, w tym Zwycięzcę.
 3. Uczestniczki, które spełnią powyższe dwa warunki, zajmą trzy pierwsze miejsca.

Ogłoszenie wyników:

 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Maratonu Fitness z okazji Dnia Mamy, który zostanie zorganizowany 28 maja 2022 r.
 2. Wręczenie nagród odbędzie się na tym samym wydarzeniu.
 3. Sesja zdjęciowa odbędzie się w terminie ustalonym razem ze Zwycięzcą i partnerami Wyzwania.
 4. Uczestniczka nie ma prawa do scedowania nagrody na osobę trzecią.
 5. Nagrodzonym Uczestniczkom nie przysługuje prawo do żądania wymiany nagrody na inną lub wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nagrody przewidzianej w Wydarzeniu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przyrzeczonych nagród na inne ekwiwalentne.

 

Uczestniczki

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie kobiety, które ukończyły 18 lat, są zdrowe i nie są w ciąży, zwane dalej Uczestniczkami.
 2. Uczestniczka biorąca udział w Wyzwaniu, podaje wszystkie wymagane informacje do wiadomości Pani Dietetyk i niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wszelkich materiałów (zawierających m.in. wizerunek, imię i nazwisko)

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu przebiegu Konkursu o czym Organizator powiadomi Uczestniczki na co najmniej 5 dni przed wejściem w życie w/w zmiany.
 2. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Organizatora i na FB.
 3. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za niemożność wzięcia udziału uczestniczki w Wydarzeniu, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, o czym każdorazowo będzie decydować Organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Uczestniczek. Uczestniczka ma świadomość ewentualnych obciążeń tak w sferze zdrowia fizycznego, jak i psychicznego związanych z udziałem w Konkursie i przyjmuje na siebie wszelkie skutki wynikające z poddania się takim obciążeniom.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w związku z problemami związanymi z prawidłowym przebiegiem Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator nie był w stanie przewidzieć lub, którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestniczek w trakcie trwania Konkursu oraz wykorzystywania powstałych zdjęć w związku z Konkursem, a także w celach promocyjnych Wydarzenia i jej partnerów.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2022 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

PS. W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numerem 691 101 610.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content