Załącznik do Uchwała nr LXII/429/22
Rady Miejskiej w Poniatowej
Z dnia 30 września 2022 r.

REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO W PONIATOWEJ
Regulamin Stadionu Miejskiego w Poniatowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z boisk, urządzeń i pomieszczeń Stadionu Miejskiego, położonego w Poniatowej przy ul. 11-go Listopada 21, zwanego dalej „Stadionem” i obowiązuje na całym jego terenie.

§ 1.
1. Stadion czynny jest:
1) od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 (pracownik OSiR/ biuro MKS Stal);
2) MKS Stal Poniatowa- popołudnia, weekendy oraz dni świąteczne wg. aktualnego terminarza rozgrywek i treningów
3) w terminach, w których organizowane są imprezy sportowe lub rekreacyjne;
4) oprócz dni świątecznych: 1.01- Nowy Rok, Święta Wielkanocne (Wielka Niedziela i Wielki Poniedziałek), 24-26.12- Święta Bożego Narodzenia, 31.12- Sylwester,
5) wyłączonych na podstawie decyzji Dyrektora OSiR;
6) w których wystąpi ewentualna awaria oraz przerwa konserwacyjno-remontowa.
2. Stadion jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczów, programowych lub sportowych zajęć szkolnych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych.
3. Stadion może również służyć innym celom, w tym do odbywania doraźnych imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej.
4. Do dyspozycji uczestników form określonych w § 1 ust 2 i 3 oddaje się zaplecze sanitarno-socjalne.
§ 2
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia sportowe, rozgrywki sportowe, mecze, imprezy rekreacyjno-sportowe oraz inne imprezy, o których mowa w § 1 ust. 3 lub 4,
2) organizatorze imprezy – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, przeprowadzającą imprezę, o której mowa w § 1 ust. 3 lub 4.

§ 3
1. Stadion nie jest powszechnie dostępny.
2. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia szkolne oraz inne imprezy rekreacyjno-sportowe odbywają się wg. wcześniej ustalonego przez Administratora harmonogramu tygodniowego/miesięcznego.
3. Za korzystanie ze stadionu pobierane są opłaty, zgodnie z podpisaną umową.
4. Opłaty za korzystanie ze stadionu, wysokość bonifikat, jak również przypadki, w jakich można zwolnić z opłat korzystających ze stadionu zatwierdza Burmistrz Poniatowej, po wcześniejszym przedłożeniu przez Administratora.
5. Udostępnienie organizatorowi imprezy stadionu lub jego części następuje na podstawie umowy zawartej przez organizatora imprezy z Administratorem na zasadach określonych w tej umowie oraz regulaminie.
6. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania stadionu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
§ 4
1. Ze stadionu mogą korzystać, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem:
1) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna,
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego,
4) osoby fizyczne,
5) uczestnicy oraz kibice wyłącznie na imprezach sportowych organizowanych z udziałem publiczności.
2. Przebywać na stadionie miejskim oraz korzystać z urządzeń sportowych mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe lub posiadające ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
§ 5
1. Osoby korzystające ze stadionu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:
1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
2) utrzymania czystości na terenie obiektu stadionu,
3) pobierania kluczy i zamykania szatni oraz sanitariatów,
4) zabezpieczenia we własnym zakresie mienia wartościowego,
5) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych,
6) po zakończeniu zajęć, uporządkowania sprzętu sportowego i zdania kluczy,
7) wyłączania oświetlenia, zakręcania wody w szatniach i sanitariatach,
2. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora stadionu.
3. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego sprzętu, oraz wyposażenia grożącego wypadkiem.
4. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadionu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Administratora, służb porządkowych i osób do tego upoważnionych.
5. Obowiązkiem osoby organizującej zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor organizator zajęć) jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami obiektu stadionu pod względem bezpieczeństwa.
§ 6
1. Do obowiązków organizatora imprezy należy:
1) respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
2) respektowanie wytycznych ppoż,
3) niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także osób zamierzających wnieść na teren Stadionu miejskiego przedmioty wymienione w § 7 ust. 2,
4) usuwanie z terenu stadionu osób niestosujących się do postanowień regulaminu, stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia uczestników imprezy i innych osób dopuszczających się niszczenia mienia,
5) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczeniu mienia,
6) ustalenie z Administratorem stadionu, przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych uczestnikom imprezy lub widzom oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc,
7) niezwłoczne poinformowanie Administratora o szkodach w mieniu stadionu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
2. Organizator imprezy odpowiada za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców podczas trwania imprez.
§ 7
1. Każdy, kto przebywa na terenie stadionu powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
2. Zabrania się wnoszenia na teren stadionu przedmiotów:
1) wszelkiego rodzaju broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
2) materiałów wybuchowych, fajerwerków, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
3) substancji żrących lub farbujących,
4) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
5) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z kruchego, pękającego bądź twardego materiału,
6) napojów alkoholowych,
7) urządzeń z napędem mechanicznym służących do wytwarzania hałasu.
3. Zakazuje się:
1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
2) przebywania w obszarach, które nie są dopuszczalne dla widzów (boisko, szatnie, pomieszczenia służbowe itp.)
3) rzucania wszelkiego rodzaju przedmiotów,
4) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób niewidomych, używających zwierząt jako przewodników lub, za wyjątkiem organizowania wystaw tych zwierząt,
5) wjeżdżania na teren stadionu pojazdami mechanicznymi, bez zezwolenia administratora lub organizatora imprezy, za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz służby zabezpieczające organizowaną imprezę (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja),
6) wychodzenia poza teren stadionu w przerwie lub w trakcie trwania zawodów lub imprezy,

§ 8
Korzystający i przebywający na terenie stadionu winni zastosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
§ 9
Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z obiektu Stadionu miejskiego, urządzeń, sprzętu i wyposażenia stadionu obciążony będzie korzystający lub przebywający na terenie stadionu, powodujący zniszczenie.

Language
Skip to content