Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 106, poz 680)

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje na obszarze stadionu MKS „STAL” Poniatowa przy ul. 11 Listopada 21.
 2. Osoby przebywające na stadionie podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu oraz zasadom i przepisom Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wejście na stadion oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.

§ 2

 1. Stadion jest miejscem na którym rozgrywane są mecze piłki nożnej oraz organizowane są inne imprezy sportowe i kulturalne.
 2. Wszystkie mecze rozgrywane są zgodnie z zasadami i przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej.
 3. Klub nie gwarantuje rozegrania meczu w konkretnym dniu lub o określonej porze, a Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do zmian ogłoszonych terminów bez zapowiedzenia i z wyłączeniem odpowiedzialności. W przypadku kiedy mecz jest opóźniony lub odroczony, bilety zachowują ważność na ten mecz rozgrywany w innym możliwym terminie. Osoby wchodzące na teren stadionu proszone są o zachowanie biletów, które mogą być sprawdzone również w trakcie meczu.

§ 3

 1. Stadion MKS „STAL” Poniatowa nie jest powszechnie dostępny.
 2. Każda osoba wchodząca na stadion zobowiązana jest przy wejściu okazać, bez wezwania służbie porządkowej swoją kartę wstępu, bilet lub inny dowód upoważniający do wstępu.
 3. Służba porządkowa ma prawo zażądać okazania dowodu tożsamości oraz jest uprawniona do sprawdzenia osób przy użyciu środków technicznych celem sprawdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa czy nie są pod wpływem alkoholu, narkotyków, czy nie wnoszą przedmiotów niedozwolonych (napojów w twardych opakowaniach, broni lub przedmiotów niebezpiecznych).
 4. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo nie wpuszczania na teren stadionu lub wydalenia z terenu osoby, która jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innego podobnie działającego środka, osoby nie posiadające biletu, karty wstępu lub też osoby, która nie zezwoli na przeszukanie się przez służby porządkowe.
 5. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do nie wpuszczania na teren stadionu osób wobec których zastosowano zakaz wstępu na stadion ( tzw „zakaz stadionowy”).
 6. Zasady przebywania na stadionie MKS „STAL” Poniatowa oraz korzystanie
  z urządzeń znajdujących się na terenie stadionu w dni bez imprez określa Zarząd Klubu.

§ 4

 1. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien sią zachować tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 2. Widzowie zobowiązani są do stosowania się do zarządzeń, poleceń służby porządkowej oraz zaleceń spikera stadionu, a także Policji i Straży Pożarnej.
 3. Widzowie muszą zajmować miejsca podczas meczów na trybunach stadionu, znajdujących sie wokół boiska piłkarskiego.
 4. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.

§ 5

 1. Zabrania się wnoszenia na stadion MKS „STAL” Poniatowa następujących przedmiotów:
  1. a) napojów alkoholowych
  2. b) broni wszelkiego rodzaju
  3. c) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk
  4. d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących
  5. e) butelek, kubków, dzbanków lub puszek, wykonanych z kruchego pękającego lub twardego materiału
  6. f) przedmiotów o dużych gabarytach, jak stołki, stoły, krzesła, skrzynie, walizki
  7. g) fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych
  8. h) drzewców do flag i transparentów
  9. i) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym
  10. j) „kominiarek” mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe lub Policję
  11. k) wprowadzania zwierząt
 2. Ponadto zakazuje się:
  1. a) wchodzenia lub przechodzenia przez urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa,maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
  2. b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe).
  3. c) przemieszczania się z jednego sektora do drugiego bez zgody służb porządkowych, Policji lub innej osoby uprawnionej.
  4. d) rzucania wszelkimi przedmiotami
  5. e) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób.
  6. f) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących
  7. g) sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody Zarządu Klubu.
  8. h) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania
  9. i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów
  10. j) wieszania flag i transparentów na bramkach bezpieczeństwa
  11. k) wywieszania na terenie stadionu flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych
  12. l) robienia zdjęć lub używania sprzętu video na terenie stadionu, za wyjątkiem osób upoważnionych pisemnie przez Zarząd Klubu oraz przedstawicieli środków masowego przekazu, noszących oficjalne identyfikatory.

W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w ust. 1 przy wnoszeniu ich na stadion, mogą one być zatrzymane przez służby porządkowe lub Policję, bez prawa zwrotu.

§ 6

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 2. Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo usunięcia ze stadionu MKS „STAL” Poniatowa przez służby porządkowe lub Policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie Klubu jest lub mogłaby być z różnych mogłaby być z różnych powodów interpretowana jako źródło zagrożenia innych osób.
 3. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może być orzeczony przez Sąd zakaz wstępu na stadion (tzw. „zakaz stadionowy”).
 4. Sprzedaż i dystrybucja periodyków lub innych artykułów na terenie stadionu mogą prowadzić osoby posiadające pisemne zezwolenie Zarządu Klubu.
 5. Ewentualne wypadki i szkody zaistniałe na stadionie należy natychmiast zgłaszać użytkownikowi stadionu tj. MKS „STAL” Poniatowa.
Language
Skip to content