Regulamin korzystania z Obiektu Sportowego „Orlik 2012” w Poniatowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z zespołu boisk położonych w Poniatowej przy ul. Kraczewickiej 31 będących własnością Gminy Poniatowa i obowiązuje na całym jego terenie.

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

3. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) w okresie wakacji letnich: codziennie w godz. 900 – 2100 ,

b) w pozostałym okresie:

– od poniedziałku do piątku dla uczniów szkół Gminy Poniatowa w godz. 800 do 1500 ,

– dla pozostałych użytkowników od godz. 1500 do 2200

– w soboty od godz. 1400 do 2200

– w niedziele od godz. 1400 do 2200

c) administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w obrębie godzin udostępniania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do obiektu np: w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska przez grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane uzyskują pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przed użytkownikami indywidualnymi. O fakcie rezerwacji administrator informuje w formie ogłoszenia.

6. Korzystanie z boisk przez młodzież szkolną jest bezpłatne.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 litera a). Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

d) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

e) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

f) wprowadzania zwierząt;

g) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami regulaminu korzystania z boiska podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:

– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

– powiadomić właściwe służby porządkowe w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

– nakazać opuszczenie terenu boisk;

11. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag administratora.

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr XVI/97/12

Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 9 marca 2012 r.

Language
Skip to content