REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PONIATOWEJ

1. Gospodarzem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej

2. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminny Poniatowa w okresie roku szkolnego

poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 14:00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek – piątek godz. 14:00 – 22:00

sobota godz. 14:00 – 22:00

niedziela- nieczynne

3. Pierwszeństwo korzystania z obiektu do godz. 20:00 mają dzieci i młodzież.

4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu .

7. Osoby prowadzące  zajęcia  grupowe  są odpowiedzialne za bezpieczeństwo   oraz    za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektów tylko pod  nadzorem osoby pełnoletniej, która ponosi odpowiedzialność za grupę.

9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu lub na bieżąco na dany dzień w przypadku wolnego pola gry. Instruktor prowadzi harmonogram wykorzystania obiektu. Rezerwacji można dokonać w Biurze obiektu lub telefonicznie Tel.  694 400 429

11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży po okazaniu   legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.

12. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

13. Ośrodek  Sportu i Rekreacji ma prawo pobierania opłat za korzystanie z szatni, natrysków, oświetlenia płyty boiska i dozór obiektów. Wpłaty należy dokonywać w sekretariacie OSiR. Cennik opłat znajduje się w Biurze obiektu.

14. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 16a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

a) używania butów piłkarskich na metalowych i plastikowych korkach oraz kolców

b) poruszania na rowerach, motorowerach, deskorolkach, rolkach i innym podobnym sprzęcie

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku

j) wprowadzania zwierząt

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt. 16 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu i gospodarz obiektu, którzy w zależności od sytuacji mogą :

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

b) zwrócić uwagę  na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

c) nakazać opuszczenie terenu boisk

18. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za rzeczy oraz inny sprzęt pozostawiony bez opieki.

19. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.

20.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody

21. Korzystających  z obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu oraz, zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego otoczeniu.

22. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej lub widowiskowych, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych

23. Wejście na teren obiektu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

Burmistrz Poniatowej

Language
Skip to content