UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że w związku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami aqua-aerobiku, od 09.02.23 (czwartek) powracamy do dwóch grup:

 • pierwsza grupa, średnio zaawansowana- godz. 19:00
 • druga grupa, bardziej zaawansowana- godz. 20:15

Limit miejsc w grupie: 30.

Formularz do zapisu na daną grupę dostępny w kasie krytej pływalni. Zapis na zajęcia wiąże się z akceptacją regulaminu zajęć aqua-aerobiku, który zawarty jest w formularzu i kóry przedstawiamy poniżej:

Regulamin zajęć aqua-aerobik (aqua- fitness) organizowanych przez OSIR Poniatowa

 1. Organizatorem zajęć aqua-aerobik na krytej pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.

 2. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowaną instruktor aqua-aerobik- Agnieszkę Kidę.

 3. Czas trwania zajęć w wodzie wynosi 45 min.

 4. Rozliczenia za zajęcia dokonywane są przed każdymi zajęciami zgodnie z poniższym cennikiem, który dostępny jest również na stronie www.osir.poniatowa.pl oraz w budynku OSiR Poniatowa:

 1. wejście na zajęcia- 45 min/ 18 zł/ osobę (60 min z przebraniem się)

*dopłata po upływie 1 godz.- 0,3 zł/min

karnet na 8 wejść – 110 zł/ osobę

*karnet ważny jest 1 miesiąc

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach aqua-aerobik jest podpisanie tego regulaminu oraz wpłacenie odpowiedniej kwoty w kasie krytej pływalni przed zajęciami/ cyklem zajęć. Instruktor nie jest uprawniony do przyjmowania żadnych wpłat.

 2. Nie przewiduje się zwrotów kosztów za nieobecności. Nieobecności na zajęciach przepadają, chyba że

w szczególnych przypadkach Organizator zadecyduje inaczej.

 1. Uczestnicy zajęć wpuszczani są do szatni damskiej na 10 min przed początkiem zajęć po uprzednim pozostawieniu okrycia wierzchniego w szatni i zmianie butów na klapki.

 2. OSiR zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.

 3. Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki w dwóch grupach:

 1. godz. 19:00 mniej zaawansowana

 2. godz. 20:15 bardziej zaawansowana

 1. Limit miejsc na jednej godzinie: 30.

 2. Zapisy na daną godzinę przyjmowane są u instruktorki Agnieszki Kidy pod numerem telefonu 506268419. O przyjęciu na daną godzinę decyduje:

 1. kolejność zgłoszeń

 2. posiadanie karnetu

 3. poziom zaawansowania

 4. status stałego klienta

 5. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu OSiR Poniatowa.

 6. Osoby nieprzestrzegające regulaminu OSiR Poniatowa mogą być skreślone z listy uczestników bez zwrotu należności za dane zajęcia.

 7. OSiR Poniatowa zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

 8. Uczestnik zajęć aqua-aerobik organizowanych przez OSiR Poniatowa oświadcza, że jest w pełni świadoma/y swojego stanu zdrowia i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tych zajęciach. W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuje o tym instruktora

 9. Uczestnik biorący udział w zajęciach fitness organizowanych przez OSiR Poniatowa oświadcza, że wyraża/ nie wyraża* zgodę/y na przetwarzanie danych osobowych, takich jak wizerunek przez OSiR Poniatowa w związku z robieniem zdjęć oraz upublicznianiem ich na stronie Ośrodka: https://osir.poniatowa.pl/,na stronie Facebook: https://www.facebook.com/osirponiatowa/.

 10. W związku z wejściem w życie rozporządzenia 2016/679 informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej mieszczącym się w Poniatowej, przy ulicy Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@osir.poniatowa.pl bądź pod numerem telefonu 81 820 42 90. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Można się z Nim kontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl Administrator przetwarza dane osobowe (wizerunek) w celu promocji Ośrodka oraz jego działań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą oraz prawnego opiekuna nieletniego, którego dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a w przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie żadnych konsekwencji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

 • Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą przy ul. Barbary Kostrzewskiej 3, PL-53234 Wrocław.

 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • podmioty obsługującym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Ośrodka;

 • odbiorcami będą również osoby, które będą odwiedzały strony internetowe oraz miejsca, w których zdjęcia są upubliczniane;

 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający
z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.

Mają Państwo prawo: do dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, prawo do wycofania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego jeżeli uważa że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

…………………….………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika zajęć aqua-aerobik……………………………………….

wiek uczestnika…….………………………………………

grupa (godz. 19:00, godz. 20:15)…………………………..………………………………………

telefon kontaktowy…………………………………………………………………..

data i podpis

………………………………………………….

podpis instruktora

818204290

nr kontaktowy do organizatora

……………………………………

podpis organizatora

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z instruktorką- Agnieszką Kidą.

Zapraszamy!


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content