Regulamin Turnieju Siatkówki w kat. OPEN (16+) im. Zbigniewa Jasiukiewicza o Puchar Burmistrza Poniatowej

 1. Miejsce i Termin

Sala gimnastyczna im. Zbigniewa Jasiukiewicza w szkole podstawowej w Poniatowej

26 marca 2022 r. (sobota), godzina 9:00

 1. Organizatorzy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.

III. Cele turnieju

– Umożliwienie rywalizacji sportowej.

– Promocja i popularyzacja piłki siatkowej.

– Integracja społeczności lokalnej

– Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia w każdym wieku.

 1. Warunki uczestnictwa

Turniej przeznaczony jest dla wszystkich, którzy ukończyli 16 r. ż.

 

 1. System rozgrywek

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom drużyn na odprawie w dniu 26.03.2022 r. o godz. 9.00 na miejscu turnieju.

.

 1. Przepisy i skład drużyny
  • spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów do 15 pkt. z przewagą dwóch punktów, przy stanie 1:1 (tie-break) – dogrywka.;
  • obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki (dozwolona wyłącznie zagrywka tenisowa lub dolna, a piłka musi być podrzucona przed wykonaniem zagrywki);
  • obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową
  • pozostałe ustalenia zgodne z regulaminem PZPS.

         Punktacja:

 • zwycięstwo 2 pkt.
 • porażka 1 pkt.
 • walkower 0 pkt.                        

Kolejność zespołów ustala się według ilości zdobytych punktów. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn  o zajętym miejscu decydują:

 • lepszy stosunek setów z całych rozgrywek;
 • lepszy stosunek małych punktów z całych rozgrywek;
 • wynik bezpośrednich spotkań.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik biorąc udział w Turnieju akceptuje Regulamin.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wpłata wpisowego w wysokości 15zł/ osobę (obiad).
 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator.
 4. Organizatorzy  nie ponoszą  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział                          w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
 5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
 6. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
 7. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .
 8. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania turnieju.
 10. Za powstałe szkody odpowiada drużyna.
 11. Wyniki oraz relacja będzie dostępna na stronie www.osir.poniatowa.pl oraz na Fb: www.facebook.com/osirponiatowa

 

VIII. Nagrody

 

Najlepsze drużyny z miejsc I-III oraz MVP otrzymają pamiątkowe statuetki.

 

 1. Klauzula RODO
 1. Udział w Turnieju jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w rywalizacji, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w rywalizacji oraz że staruje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w rywalizacji mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w akcji, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii i udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content