Drodzy Klienci

W celu ułatwienia płatności za lekcje pływania prowadzone w Szkółce Pływania OSiR, wykupując karnet na 4. zajęcia, otrzymacie Państwo imienny papierowy karnet z podaną liczebnością grupy, imieniem i nazwiskiem instruktora prowadzącego zajęcia, na którym będą wpisywane kolejne daty odbytych zajęć.

Regulamin zajęć pływania w Szkółce Pływania OSiR Poniatowa
1. Organizatorem zajęć jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej- Szkółka Pływania.
2. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów pływania.
3. Wejście na lekcję nauki pływania wynosi 60 min (45 lekcja +15 min na przebranie się)
4. Rozliczenia za zajęcia dokonywane są przed każdymi zajęciami zgodnie z poniższym cennikiem, który dostępny jest również na stronie www.osir.poniatowa.pl, na fanpage @osir.poniatowa.pl oraz w budynku krytej pływalni:
Lekcja nauki pływania- 45 min:
 1 osoba- 70,00 zł/ godz.
 1 osoba karnet 4 zajęć- 65,00 zł/ godz.
 2 osoby – 50 zł/os/ godz.
 2 osoby- karnet 4 wejść – 45 zł/ os./ godz.
GRUPOWE
 3-6 osób- 25zł/ os./ godz.
 3-6 osób/ karnet 4 wejść- 20 zł/ os/ godz.
 7-10 osób- 20zł/os./godz.
 7-10 osób/ karnet 4 wejść- 15zł/os./godz.
 11- 15 osób- 15zł/os./godz.
 11- 15 osób/ karnet 4 wejść- 10zł/os./godz.
+ bilet wstępu na pływalnię wg. posiadanych uprawnień (ulgowy lub normalny)
5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach nauki pływania jest akceptacja tego regulaminu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.osir.poniatowa.pl lub w biurze OSiR oraz wpłacenie odpowiedniej kwoty (za osobę, nie za grupę), która uzależniona jest od wielkości grupy pływackiej, w kasie krytej pływalni przed lekcją/ przed cyklem zajęć.
6. Instruktor nie jest uprawniony do przyjmowania żadnych wpłat.
7. Opłata uiszczana jest za pierwsze zajęcia adaptacyjne (w przypadku rozpoczęcia zajęć przez osobę, a w przypadku grup- przez wszystkie osoby zapisane do danej grupy), następnie za cykl 4 zajęć z góry.
8. Nie przewiduje się zwrotów kosztów za nieobecności. Nieobecności na zajęciach przepadają, chyba, że w szczególnych przypadkach Organizator zadecyduje inaczej.
9. Dzieci do 10 r. ż. powinny być pod opieką prawnego opiekuna/ rodzica, który powinien być obecny na hali sportowej razem z dzieckiem, ubrany w klapki i krótki strój sportowy. Wejście dla rodzica/ opiekuna jest bezpłatne. Z grupy rodziców może być wybrany jeden rodzic, który będzie obecny na lekcji na hali basenowej. Chyba, że instruktor zadecyduje inaczej.
10. Odpowiedzialność za dzieci do 10 r. ż. do momentu wejścia na zajęcia na halę basenową oraz po opuszczeniu hali po ich zakończeniu, ponoszą opiekunowie prawni bądź rodzice. Jeden rodzic/ opiekun z obydwu płci powinien być obecny na obiekcie podczas zajęć, przygotowany w klapki na wypadek wyjścia dziecka do ubikacji lub opuszczenia hali przed końcem zajęć.
11. Uczestnicy zajęć pływania wpuszczane są min. 10 min przed początkiem zajęć. Po przebraniu się w strój kąpielowy, obowiązkowym UMYCIU MYDŁEM CAŁEGO CIAŁA czekają przed wejściem na halę basenową, gdzie przychodzi po nich instruktor pływania. Dzieci obowiązkowo WCHODZĄ DO WODY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NOGOMYJKACH w celu dezynfekcji stóp.
12. Szkółka Pływania OSiR zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt do realizacji zajęć.
13. Zajęcia odbywają się w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Organizatora lub instruktora pływania.
14. Prawny opiekun/ rodzic uczestnika zajęć ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z jego winy.
15. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Krytej Pływalni przy OSiR Poniatowa.
16. Osoby nieprzestrzegające regulaminu Szkółki Pływania OSiR Poniatowa oraz Krytej Pływalni przy OSiR Poniatowa mogą zostać skreślone z listy uczestników bez zwrotu należności za dane zajęcia.
17. Czterokrotny brak obecności na zajęciach bez wcześniejszej informacji powoduje usunięcie z listy kursantów uczestnika zajęć.
18. W przypadku chęci rezygnacji z zajęć nauki pływania, prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji dostępnego na stronie www.osir.poniatowa.pl lub w holu głównym krytej pływalni.
19. Szkółka Pływania OSiR Poniatowa zastrzega sobie prawo odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content