Regulamin Water Challenge

na Kąpielisku w Dolinie 10. Stawów

 

 1. Miejsce i Termin

 

Kąpielisko w Dolinie 10. Stawów w Poniatowej

29.07.2023 r., 20:00

 1. Organizatorzy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej

III. Cele imprezy

– Promocja Gminy Poniatowa

– Integracja społeczności lokalnej

– Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego

 1. Warunki uczestnictwa

 

Impreza przeznaczona jest dla wszystkich uczestników od 18 r. ż.

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Podczas imprezy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz kulturalnej zabawy.
 2. Zabrania się korzystania z wodnych torów przeszkód w sposób inny niż wyznacza jego regulamin mogący powodować narażenie zdrowia własnego oraz pozostałych uczestników.
 3. Organizator może odmówić udziału osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 6. Uczestnik wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza, w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.
 7. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo, które mogą być zamieszczone w mediach społecznościowych ośrodka.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział                          w wydarzeniu osób chorych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie imprezy na kąpielisku.
 10. Przez zgłoszenie i uczestnictwo w wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych zgodnie z Rozporządzeniem PE I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych . Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 11. Zapisy na Water Challenge odbywać się będą w dniu imprezy bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia.

 1. Zasady rywalizacji Water Challenge: Uczestnicy mają za zadanie pokonać w jak najkrótszym czasie wodny tor ustawiony na kąpielisku. Osoby, którym uda się uzyskać jak najlepszy czas zwyciężą konkurencję. Klasyfikacja prowadzona będzie za zajęcie miejsc I-III w kategoriach męska oraz żeńska. Zawodnik startuje na sygnał sędziego. Następnie wspina się na pierwszy element i pokonuje tor przeszkód. Sędzia zatrzymuje czas na stoperze w momencie, gdy zawodnik ręką dotknie brzegu.
  b. W przypadku, gdy zawodnik spadnie z któregoś z elementów toru przeszkód, wchodzi na niego w miejscu, w którym spadł i pokonuje go dalej.
 2. Postanowienia końcowe:
  a. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  b. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom – przy czym ich głos jest decydujący w przypadku wątpliwości. Organizator nie zapewnia uczestnikowi dodatkowego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
 5. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

VIII. Nagrody

 

Osoby, które zajmą miejsca I-III w rywalizacji Water Challenge w kategoriach męska oraz żeńska otrzymają pamiątkowe nagrody.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content