Regulamin Pielgrzymki Rowerowej
Poniatowa- Wąwolnica- Poniatowa
02.09.2023 r. (sobota)
Rejestracja od godz.9:45 na placu pod kościołem pw. Ducha Św. w Poniatowej
Start – godz. 10:00
Program:
10:00 wyjazd do Wąwolnicy
ok. 11:30- 12:00- przerwa na 2. śniadanie
12:00: Msza św. w Bazylice – celebruje: ks. bp Józef Wróbel
13:00- wyjazd do Poniatowej
ok. 13:30- przerwa na ciepłą kiełbaskę z grilla w OSP Kowala I
ok. 14:30- 14:45- przyjazd do Poniatowej
1. Organizatorzy:
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ul. Kraczewicka 31, 24- 320 Poniatowa, tel. 81 820 42 90
Parafia pw. Ducha Św., ul Lubelska 5, 24- 320 Poniatowa, tel. 510 504 574
2. CEL PIELGRZYMKI
Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze dziękczynno – pokutnym. To wspólnota chrześcijańska w drodze, którą łączy modlitwa i pasja do jazdy na rowerze.
3. Celem rowerowej pielgrzymki jest:
1) ożywienie wiary, ubogacenie ducha poprzez praktykę modlitwy,
2) wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymi,
3) formowanie postawy chrześcijańskiej,
4) tworzenie wspólnoty między ludźmi,
5) popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku,
6) promocja walorów turystyczno – krajoznawczych gminy Poniatowa i okolic Wąwolnicy.
4. W związku z tym Organizator wymaga od uczestników:
1) uczestnictwa we wszystkich przewidzianych punktach pielgrzymki (modlitwa, Eucharystia),
2) wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych, papierosów, środków odurzających itp.,
3) gotowości do budowania wspólnoty (zakaz słuchania muzyki w czasie jazdy),
4) troski o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc (w szczególności czekania na tych, którzy są w tyle), szacunku, kultury słowa.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w pielgrzymce może wziąć każdy, kto zaakceptuje jej religijny charakter i regulamin, dokona zapisu, uiści opłatę 20 zł (10 zł za ubezpieczenie NNW+OC + 10zł na ciepłą kiełbaskę z grilla w drodze powrotnej) oraz podporządkuje się poleceniom organizatora.
Wpłata w biurze OSIR Poniatowa, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa do dnia 01 września 2023 r.
6. Wymagania wiekowe
W pielgrzymce mogą wziąć udział osoby, które są w stanie przejechać trasę Poniatowa- Wąwolnica- Poniatowa;
1) Osoby niepełnoletnie:
– do 16 r.ż. mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna,
– do 18 r.ż. mogą wziąć udział w pielgrzymce tylko za pisemną zgodą ich prawnych opiekunów i tylko w razie wyznaczenia przez nich opiekuna, który zobowiązał się podjąć tego zadania.
Niepełnoletni uczestnik i jego opiekun muszą jechać w tej samej grupie pielgrzymki.
2) Osoby pełnoletnie: bez granicy wiekowej; zdrowi i gotowi do podjęcia aktywności fizycznej na rowerze na wyznaczonej trasie.
7. Wymagania zdrowotne
Składający zgłoszenie jednocześnie oświadczają, że są w stanie zdrowia i kondycji, które umożliwiają im aktywny udział w pielgrzymce.
Uczestnicy zobowiązują się do wycofania swojego zgłoszenia, w razie gdyby ich stan zdrowia zmienił się na taki, który nie spełnia wymogu, o którym mowa wyżej. W przypadku uczestników niepełnoletnich, oświadczenia, o których mowa wyżej składają rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
Uczestnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o przewlekłych chorobach i o zażywanych stale lekach.
8. Wymagania techniczne
Każdy z pielgrzymów powinien posiadać:
1) Sprawny technicznie rower
Rower powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy, bidon.
2) Kask,
3) Wygodny strój pozwalający swobodnie poruszać się na rowerze i dostosowany do różnych warunków atmosferycznych,
4) Plecak z wodą, prowiantem na 2. śniadanie przed mszą, niezbędnymi lekami w przypadku przewlekłej choroby lub bólu (opieka medyczna nie jest uprawniona do posiadania środków przeciwbólowych).
5) Krem z filtrem przeciwsłonecznym,
6) Godny ubiór na Mszę Św.
9. SPOSÓB PIELGRZYMOWANIA
Każdy uczestnik pomiędzy 16 a 18 r.ż. biorący udział sam za pisemną zgodą opiekuna powinien posiadać kartę rowerową i znać przepisy ruchu drogowego. Wszyscy pełnoletni uczestnicy powinny posiadać prawo jazdy lub kartę rowerową i znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisy ruchu drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi 30-50 cm od jej krawędzi, w maksymalnie 20. osobowych kolumnach jadąc jeden za drugim. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są za zgodą przewodników grup. Między kolumnami odległość powinna wynosić 50-100 m. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego rowerzysty. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji i opuszczanie kolumny bez konieczności i bez wiedzy przewodnika i opiekunów. W czasie jazdy zabrania się: ścigania pomiędzy uczestnikami, wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką), zdejmowania stóp z pedałów, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów oraz słuchania muzyki.
Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach. Wówczas nie wolno przebywać na drodze, oddalać się od grupy bez poinformowania kierownika rajdu. Należy poszanować mienie prywatne i publiczne, zachować porządek i czystość. Czas postoju określa przewodnik grupy podając wszystkim czas odjazdu. Wówczas należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy.
W razie awarii roweru należy powiadomić kierownika rajdu o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie opiekuna grupy.
W przypadku nagłego zatrzymania z powodu wypadku, (karambolu), itp. cała grupa natychmiast opuszcza jezdnię, schodząc na pobocze, skraj drogi lub przyległy wolny teren tak, aby nie tamować ruchu i by inne grupy mogły bezpiecznie przejechać. Udziela pomocy poszkodowanym z zachowaniem warunków bezpieczeństwa.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych na trasie należy o nich bezzwłocznie powiadomić przewodnika grupy i służbę medyczną.
10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW
Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność.
Za osoby niepełnoletnie, podczas trwania pielgrzymki oraz podczas dotarcia i powrotu z miejsca rozpoczęcia pielgrzymki, odpowiedzialni są rodzice (prawni opiekunowie) lub wyznaczeni przez nich opiekunowie zgłoszonego uczestnika.
Uczestnicy pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania pielgrzymki a także za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego.
W przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody, o których mowa biorą na siebie ich rodzice (prawni opiekunowie).
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione szkody.
11. INFORMACJE
Wszyscy uczestnicy podpisują oświadczenie o przestrzeganiu regulaminu i stanie zdrowia. Dodatkowe oświadczenia podpisują rodzice lub opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 roku życia (wg warunków uczestnictwa) na karcie zgłoszeniowej.
12. NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdy rażąco naruszył on niniejszy regulamin, bądź złożone w zgłoszeniu oświadczenie.
Nie przestrzeganie regulaminu, poleceń organizatora, postawy niezgodnej z celami i duchem pielgrzymki może spowodować wykluczenie z Pielgrzymki. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt.
Gdy zostanie wykluczona osoba niepełnoletnia, ma być ona odebrana przez rodziców (prawnych opiekunów) w określonym miejscu.
Osobie wykluczonej z pielgrzymki nie przysługuje zwrot kosztów.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki i w drodze powrotnej.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Wszelkie roszczenia wynikając z braku uregulowania postanowieniami regulaminu będą rozstrzygane na drodze sądowej przez sąd właściwy dla miejsca podpisania regulaminu. Wszelkie kwestie, które nie są uregulowane postanowieniami regulaminu rozstrzyga kodeks cywilny.
Każdy z uczestników podpisuje się na liście organizatora, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content