REGULAMIN
Rodzinny Rajd Rowerowy „Majówka 2021”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Rodzinnego Rajdu Rowerowego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, tel. 81 820 4290, www.osir.poniatowa.pl
2. OSiR Poniatowa jest odpowiedzialny za:
1) Rejestrację uczestników.
2) Promocję rajdu.
3) Przygotowanie regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Majówka 2021”
4) Przygotowanie trasy Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Majówka 2021”.
5) Zabezpieczenie apteczki wyposażonej w środki opatrunkowe oraz udzielenia pierwszej pomocy.
6) Zapewnienie obsługi rajdu.
7) Zapewnienie zabezpieczenia technicznego rajdu.
§2
CHARAKTERYSTYKA RAJDU
1. Trasa Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Majówka 2021”:
OSiR-Kraczewice-Henin- Leśniczówka-Rozalin- Kazimierzów- Pomorze- Kazimierzów-Leśniczówka- OSiR
2. Termin: 23 maja 2021 r. (niedziela)
3. Zbiórka – godz. 9:00 OSiR ul. Kraczewicka 31 (parking przy pływalni)
4. Przejazd rowerami na trasie Kraczewice- Henin- Leśniczówka- Rozalin- Kazimierzów- Pomorze
5. Przystanek Ścieżka Kleniewo. Przerwa około 30 minut na posiłek (przygotowane ognisko, wyżywienie w swoim zakresie)
6. Powrót na trasie Pomorze- Kazimierzów- Leśniczówka- OSiR.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu. W przypadku złych warunków atmosferycznych rajd może zostać odwołany, trasa może ulec skróceniu lub przerwaniu.
8. Trudność trasy: trasa około 25 km, po terenie płaskim, utwardzonym. Nawierzchnia asfaltowa. Czas rajdu około 3 godziny. Zalecane rowery: miejski, trekkingowy lub górski.

§3
CELE RAJDU
1. Integracja rodzin, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego.
2. Promowanie lokalnych terenów na trasy rowerowe.
3. Popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji na świeżym powietrzu.
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W RODZINNYM RAJDZIE ROWEROWYM „Majówka 2021”
1. W rajdzie może brać udział maksymalnie 30 rowerów.
2. W rajdzie rowerowym mogą brać udział dzieci powyżej 10 roku życia oraz dorośli.
3. Dzieci poniżej 10 roku życia mogą brać udział tylko i wyłącznie przewożone (fotelik, wózek, holownik roweru) przez rodzica/opiekuna.
4. Dzieci i młodzież powyżej 10 lat mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką rodzica po wypełnieniu przez rodzica karty zgłoszeniowej.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przesłania do dnia 22.05.2021 r. (sobota) do godz. 15:00 wypełnionej karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie www.osir.poniatowa.pl
6. Należy również wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia z deklaracją, że uczestnik nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym dostępne na stronie www.osir.poniatowa.pl
7. Uczestnik rajdu do lat 18 ma obowiązek posiadania karty rowerowej, chyba że przebywa pod opieką osoby dorosłej.
8. Od uczestników rajdu wymagany jest taki stan zdrowia i kondycji fizycznej, który pozwala na uczestnictwo w rodzinnym rajdzie na trasie ok. 25 km.
9. Uczestnik rajdu ma obowiązek poinformowania organizatora rajdu o schorzeniach mogących wpływać na zdrowie i życie uczestnika jak i innych uczestników oraz o zalecanych przeciwdziałaniach tym schorzeniom.
10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem któregokolwiek z uczestników zajęć, osoby biorące udział w zajęciach, a w przypadku niepełnoletnich również ich rodzice/opiekunowie, wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych, administrowanych przez OSiR Poniatowa, Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i/lub jego lokalnym oddziałom.
11. W przypadku zaostrzenia się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, zmiany wytycznych wydanych przez Głównego bądź Powiatowego Inspektora Sanitarnego bądź inne organy administracji rządowej (zwłaszcza: Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu), Organizator ma prawo do natychmiastowego całkowitego odwołania lub przełożenia rajdu na inny termin, o czym poinformuje uczestników i uczestniczki telefonicznie, e-mailem lub za pomocą swojej strony internetowej www.osir.poniatowa.pl
12. W związku z ograniczoną ilością miejsc Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia w przypadku braku miejsc.
13. Po przebyciu na miejsce zbiórki Organizator przeprowadzi obowiązkową dezynfekcję rowerów.
14. Uczestnik ma obowiązek posiadania przy sobie odpowiedniego obuwia, okrycia wierzchniego, okrycia przeciwdeszczowego.
15. Od uczestników rajdu wymaga się posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Zalecane są kaski ochronne ze względów bezpieczeństwa.
17. Zaleca się, aby uczestnicy rajdu posiadali ważne ubezpieczenie lub kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
18. Uczestnik oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się po drogach na rowerze.
19. Uczestnik rajdu ma obowiązek posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna).
20. Uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność za szkody przez siebie wyrządzone.

§5
ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „MAJÓWKA 2021”
1. Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą
zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy
rajdu zobowiązani są do:
1) Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom i poleceniom obsługi rajdu. Grupę prowadzi Koordynator i przewodnik rajdu, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać. Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez kierownika rajdu. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.osir.poniatowa.pl oraz w gablocie informacyjnej przed OSiR.
2) Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim dzieci nie dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
3) Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.
4) Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.
5) Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.
6) Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w szyku.
7) Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość i hamowanie.
8) Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
9) Podczas postoju nie należy tarasować jezdni. Podczas postoju uczestnicy zobowiązani są znajdować się na poboczu, parkingu, łące lub polanie.
10) Przed wyruszeniem kierownik rajdu omawia trasę przejazdu.
11) Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

2. Na trasie zabrania się:
1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
2) zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,
3) niszczenia przyrody,
4) indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna,
5) głośnego zachowywania się,
6) zbaczania z trasy Rajdu bez zgody organizatora.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANZATORA
1. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników rajdu.
2. Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
3. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
5. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zdjęcia oraz nagrania filmowe zawierające wizerunek uczestników wycieczki mogą być wykorzystane przez Organizatora.
2. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Majówka 2021”.
3. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Informacja o ochronie danych osobowych:
– Administratorem podanych danych osobowych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kraczewicka 31, 24- 320 Poniatowa
– Inspektor Ochrony Danych: email: Kinga Milczarek <kingamilczarek@bodo24.pl>
– Celem przetwarzania danych jest udział w Rajdzie.
– Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO
– Zebrane dane będą przetwarzane przez okres udziału w rajdzie, następnie przechowywane w archiwum przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury nr 1375 z dnia 16.09.2002 r.
– Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wsparcia, w tym w zakresie organizacji Rajdu, jak i dokonywania rozliczeń, w tym usługi IT, usługi księgowe i inne usługi doradcze.
– Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania rajdu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Rajdzie

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content