REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKU WODNEGO (WODNYCH TORÓW PRZESZKÓD)

 1. Park Wodny (wodne tory przeszkód) znajduje się w Poniatowej, na kąpielisku „W Dolinie 10. Stawów” przy Al. Spacerowej, na stawie nr 8, od strony parku miejskiego.
 2. Zarządcą Parku Wodnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, tel. 81 820 42 90.
 3. Park Wodny czynny jest w godzinach otwarcia kąpieliska „W Dolinie 10. Stawów”.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany godzin i dni otwarcia Parku Wodnego, jak również jego czasowego zamknięcia. Stosowna informacja zostanie udostępniona na fanpage Facebook, na stronie internetowej OSiR oraz przy budce.
 5. Zmiana godzin i dni otwarcia Parku Wodnego może nastąpić także z powodu nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak ograniczenia wprowadzone przez uprawnione organy, awaria sprzętu, negatywne warunki atmosferyczne lub siła wyższa. Powyższe zdarzenia mogą także wpłynąć na ograniczenie dostępności poszczególnych atrakcji.
 6. Każda osoba przed wejściem na teren Parku Wodnego oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych atrakcji, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, jak również bezwzględnie stosować się do nich w czasie pobytu w Parku Wodnym.
 7. Każda osoba znajdująca się na terenie Parku Wodnego jest zobowiązana do stosowania się do poleceń ratowników lub komunikatów głosowych pracowników Parku Wodnego.
 8. Osoby przebywające na terenie Parku Wodnego lub korzystające z atrakcji są zobowiązani także do przestrzegania nakazów oraz zakazów umieszczonych w formie tablic lub znaków, jak również poleceń lub wytycznych personelu Parku Wodnego.
 9. Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji jest zobowiązana do pobrania obowiązkowej kamizelki asekuracyjnej oraz posiadania jej założonej przez cały czas korzystania z atrakcji.
 10. Korzystanie z Parku Wodnego dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać:
 • mały tor (zielono- żółty)
 • dzieci od 6. r. ż. do 13 r. ż. pod opieką pełnoletniego opiekuna/ rodzica, który przebywa wraz z dzieckiem na torze
 • dzieci od 13 r. ż. samodzielnie
 • dorosłych do 2 m wysokości
 • duży tor (biało- niebieski)
 • dzieci od 13 r. ż. samodzielnie
 • dorosłych do 2 m wysokości
 1. Z Parku Wodnego jednorazowo może korzystać:
 • mały tor (zielono- żółty)- 10 osób
 • duży tor (biało- niebieski)- 15 osób
 1. Przed wejściem na Park Wodny, korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki i inne ostre przedmioty.
 2. Wejście na Park Wodny odbywa się cyklicznie co 15 min, z 10 min przerwą pomiędzy.
 3. Początek i koniec każdego cyklu sygnalizowany jest przez ratownika poprzez dźwięk gwizdka lub ogłoszenie przez megafon (tubę).
 4. Po zakończeniu pobytu kamizelkę asekuracyjną, opaskę naręczną oraz pozostałe mienie Parku Wodnego należy zdać w kasach biletowych lub innym wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 5. Atrakcje stanowią obiekty sportowo-rekreacyjne. Korzystając z atrakcji należy mieć świadomość istnienia ryzyka doznania urazu, w szczególności w przypadku niewłaściwego korzystania z atrakcji. Uczestnik dokonując zakupu biletu akceptuje powyższe ryzyko, zaś w przypadku osób niepełnoletnich takie ryzyko przyjmuje ich rodzic lub opiekun.
 6. Osoby korzystające z atrakcji przyjmują do wiadomości, że w trakcie korzystania z atrakcji mogą powstać drobne i niegroźne urazy zewnętrzne m.in. otarcia. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia Zarządca zaleca ubiór kąpielowy o długich rękawach oraz nogawkach wraz z założeniem stosownego obuwia.
 7. Wszelkie kontuzje, urazy, złe samopoczucie oraz wypadki, jak również wszelkie uszkodzenia, nieprawidłowości lub wątpliwości w prawidłowym funkcjonowaniu atrakcji należy zgłosić niezwłocznie personelowi Parku Wodnego oraz natychmiast zaprzestać korzystania z atrakcji.
 8. Na terenie wodnego toru przeszkód zabrania się:
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających, itp.,
 • skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupska itp.) na moduł lub z modułu,
 • korzystania z wodnego toru przeszkód w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
 • przepływania pod modułami,
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
 • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem,
 • wprowadzanie zwierząt na teren Parku Wodnego,
 • prowadzenia na terenie Parku Wodnego, bez pisemnego zezwolenia Organizatora, jakiejkolwiek działalności handlowej, marketingowej lub prowadzenia treningów bądź zajęć.
 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie wodnego toru przeszkód obowiązuje ruch jednokierunkowy.
 3. Osoby korzystające z wodnego toru przeszkód zobowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie kąpieliska „W Dolinie 10. Stawów”.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz niestosujące się do poleceń ratowników, mogą być wypraszane z terenu kąpieliska.
 5. Skargi, uwagi i wnioski należy wpisywać w zeszycie skarg i wniosków lub zgłaszać obsłudze kąpieliska.
 6. Zarządca przewiduje możliwość wynajęcia całego Parku Wodnego na imprezy zamknięte – szczegóły przy bezpośrednim kontakcie z Zarządcą.

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content