OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Kryta pływalnia w Poniatowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko :
Ratownik Wodny – 1 pełny etat

Wymagania niezbędne :

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2i3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 4. znajomość języka polskiego
 5. wykształcenie minimum średnie
 6. aktualne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych wydanym na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747) lub innym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia na ratownika wodnego,
 7. aktualne zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 8. potwierdzenie członkostwa lub zatrudnienia w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego,
 9. posiadanie innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym,

Mile widziane:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 3. dyspozycyjność, odpowiedzialność, punktualność, sumienność.
 4. staż pracy na stanowisku ratownika.

 

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa lub składać osobiście  pod ww. adresem w terminie do dnia  05 sierpnia 2019r. do godziny 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty :

 1. List motywacyjny ,
 2. Szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia, które powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
 4. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe- do wypełnienia na miejscu
 5. Podpisane odręcznie oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych- do wypełnienia na miejscu
 6. Kopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu na podobnym stanowisku.
 7. Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, opinie, referencje.

 

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z tym, że pierwsza umowa zawarta będzie na czas próbny ściśle określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Zapraszamy

 

 

 

 

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content