OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Kryta pływalnia w Poniatowej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko :
Ratownik Wodny w Pływalni w Poniatowej ul.Kraczewicka 31 , 24-320 Poniatowa.

 

1.Określenie stanowiska pomocniczego :
Ratownik wodny – ( 2 etaty).

2.Wymagania niezbędne :
a)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

c)obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust.2i3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

d)wykształcenie minimum średnie

e)aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.
-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW       z dnia 21 czerwca 2012r.(Dz.U.poz.747z 2012r.) ,lub

-zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego

f)zaświadczenie o ukończonym kursie KPP

g)znajomość języka polskiego

h)doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Za wiarygodność przedstawionych kopii dokumentów ponosi pełną odpowiedzialność osoba składająca dokumenty. Oryginały dokumentów będą weryfikowane w przypadku pozytywnego dla kandydata rozstrzygnięcia naboru.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul.Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa lub składać osobiście  pod ww. adresem w terminie do dnia  15 grudnia  2017r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na stanowisko ratownik wodny .
Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wymagane dokumenty : list motywacyjny , szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),kopia dokumentów potwierdzająca uprawnienia  powinny być opatrzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r.Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy z tym, że pierwsza umowa zawarta na czas ściśle określony nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content