REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH  W OSIR PONIATOWA

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

 1. Półkolonie przeznaczone są dla dzieci z roczników 2014-2017 z terenów Gminy Poniatowa oraz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poniatowej w przypadku miejsca zamieszkania poza terenem Gminy Poniatowa.
 2. Półkolonie organizowane będą w dwóch terminach:

– Turnus I – 08.07-12.07

– Turnus II – 05.08-09.08

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.15.00.
 2. Zapisy na półkolonie odbywają się tylko i wyłącznie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej osir.poniatowa.pl
 3. Maksymalna ilość uczestników na dany turnus wynosi 20 osób. O przyjęciu na półkolonie decyduje kolejność wysłanego zgłoszenia.
 4. Rodzice odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem. Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej ul. Szkolna 8 24-320 Poniatowa.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać oświadczenie, które przekazać należy Organizatorowi.
 6. W przypadku, gdy ktoś inny niż rodzic/opiekun prawny będzie odbierał dziecko po zajęciach, należy przekazać pisemne upoważnienie w dniu rozpoczęcia półkolonii Organizatorowi, na którym należy wymienić osobę/osoby upoważnione do odbioru dziecka wraz z jej/ich nr dowodu osobistego.
 7. Opłatę za udział w półkoloniach wpłacamy na numer konta: 32 8735 0007 0006 5360 2000 0100 (w tytule „ Imię i Nazwisko dziecka, turnus I / II”), bądź osobiście w biurze OSiR (ul. 1 Maja 8) od poniedziałku do piątku od 7:00-15:00.
 8. Opłatę za półkolonie należy uiścić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.
 9. W przypadku rezygnacji z półkolonii w terminie mniejszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem należy znaleźć zastępstwo w postaci innego chętnego uczestnika na swoje miejsce. W przypadku gdy taka osoba nie zostanie znaleziona, opłata za udział nie podlega zwrotowi.
 10. Opiekun ma obowiązek dostarczyć wypełnione dokumenty: umowę, kartę kwalifikacyjną i regulamin nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem danego turnusu.
 11. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
 • aktywnego wypoczynku
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach programowych organizowanych podczas turnusu
 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii
 • wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy
 1. Uczestnicy mają obowiązek:
 • przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń wychowawców
 • przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 • brać udział w realizacji programu półkolonii
 • zachować higienę osobistą, dbać o czystość i porządek
 • szanować mienie powierzone podczas półkolonii, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie)
 • kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
 • przestrzegać zasad poruszania się po drogach oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa
 • mieć szacunek do kolegów, wychowawców oraz innych osób
 1. Uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe.
 2. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach (bez możliwości zwrotu opłaty za półkolonie).

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content