REGULAMIN Kwietniowych Eko- Spacerów 2023

TERMIN I MIEJSCE AKCJI

Akcja  „Kwietniowe Eko-Spacerów” odbywa się na terenie Gminie Poniatowa, w terminie od 01-30.04.2023 r.

CEL

 1. Popularyzacja prostych form aktywności fizycznej jako doskonałej alternatywy spędzania czasu wolnego.
 2. Promocja postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia.
 3. Rywalizacja w ramach aplikacji Aktywne Miasta.
 4. Sprzątanie terenów gminy Poniatowa.
 5. Promocja JST oraz gminy Poniatowa.

ORGANIZATOR

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24- 320 Poniatowa, T: 81 820 4290, E: sekretariat@osir.poniatowa.pl, Fb: @osirponiatowa, osir.poniatowa.pl

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 1. Urząd Miasta Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, T: 81 820 48 36 w. 36, E: odpady@um.poniatowa.pl
 2. Centrum Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, T:81 820 45 54, E: biuro@ckpit.poniatowa.pl
 3. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.m ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa, T: 81 820-48-06, E: zuk@gpgk.com.pl
 4. Gminne Ochotnicze Straże Pożarne, Komendant: ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, E: osp@um.poniatowa.pl

FORMUŁA

 1. Dyscypliny: Jazda na rowerze, Nordic walking, Chodzenie, Rolki, Canicross, Deskorolka, Hulajnoga, Jazda konna.
 2. Zebranie jak najwięcej porzuconych odpadów „bytowych” na przebytych trasach na terenie gminy Poniatowa.
 3. Rejestrowanie przebytych km w aplikacji Aktywne Miasta- w grupie miasto Poniatowa- w rywalizacji „Kwietniowe Eko-Spacery 2023”- rywalizacja indywidualna.
 4. Rejestrowanie w formie fotografii i zaproszenie pracownika OSiR na spisanie protkołu

NAGRODY

 1. Statuetki i nagrody dla trzech najlepszych uczestników, którzy przebyli najwięcej km z udokumentowanymi zebranymi śmieciami w kategoriach: 
 • dzieci do 6 r.ż.
 • dzieci od 7-12 r.ż.
 • młodzież od 13 do 18 r.ż.,
 • dorośli od 19 r.ż.
 • seniorzy od 70 r.ż.
 1. Zwycięski puchar dla sołectwa, które uzbierało największą ilości śmieci.
 2. Zwycięski puchar dla szkoły, która uzbierała największą ilość śmieci.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Zapisanie się on-line na www.osir.poniatowa.pl + akceptacja regulaminu/ wypełnienie oświadczeń (rywalizacja indywidaulna i grupowa)

Rywalizacja indywidualna:

 1. Zainstalowanie w telefonie aplikacji Aktywne Miasta i rejestrowanie przebytych km w aplikacji w grupie miasto Poniatowa- w rywalizacji „Kwietniowe Eko-Spacery 2023”.
 2. Zebranie jak największej ilości śmieci (odpadów bytowych) na trasach wykonywanej aktywności fizycznej na terenie gminy Poniatowa- dokumentowanie zebranych śmieci na zdjęciach. Wysłanie wszystkich zdjęć do organizatora na sekretariat@osir.poniatowa.pl maksymalnie do 29.04.2023 r. do godz. 24:00.
 3. W rywalizacji mogą uczestniczyć osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci pod opieką pełnoletniego opiekuna:
 • dzieci do 6 r.ż. – podczas zapisu on-line osoby dorosłej dopisujemy dziecko/ dzieci
 • dzieci od 7-12 r.ż.- podczas zapisu on-line osoby dorosłej dopisujemy dziecko/ dzieci
 • młodzież od 13 do 18 r.ż.- podczas zapisu on-line osoby dorosłej dopisujemy dziecko/ dzieci
 • dorośli od 19 r.ż.- zapis on-line na www.osir.poniatowa.pl./ rejestracja w Aktywnych Miastach
 • seniorzy od 70 r.ż. – zapis on-line na www.osir.poniatowa.pl/ rejestracja w Aktywnych Miastach

Rywalizacja grupowa (sołectwa, szkoły):

 1. Zebranie jak największej ilości śmieci (odpadów bytowych) na trasach wykonywanej aktywności fizycznej na terenie gminy Poniatowa- dokumentowanie zebranych śmieci na zdjęciach. Wysłanie wszystkich zdjęć do organizatora na sekretariat@osir.poniatowa.pl maksymalnie do 29.04.2023 r. do godz. 24:00, lub
 2. Zaproszenie pracownika OSiR na zakończenie akcji sprzątania w celu udokumentowania zebranych śmieci na miejscu.

 

Zbieranie selektywne śmieci z podziałem na:

🔵 papier

🟢 szkło

🟡 metale oraz tworzywa sztuczne

🟤 bioodpady

⚫ odpady zmieszane

Wrzucanie śmieci (odpadów) do najbliższych koszy (dedykowanych na odpowiedni rodzaj odpadów) opróżnianych przez GPGK.

Miejsce zgromadzenia większej ilości śmieci (10 lub więcej worków, najlepiej w miejscu z dojazdem) proszę zgłaszać do wydziału ZUK GPGK Sp. z o.o. pod nr tel. 81 820 47 32 pon- pt w godz. 07:00-15:00.

Uczestnikom Akcji nie wolno:
a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),
b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
c) sprzątać dzikich wysypisk,
d) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać substancje toksyczne.

Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem informować o nich wydziału ZUK GPGK Sp. z o.o. pod nr tel. 81 820 47 32 pon- pt w godz. 07:00-15:00.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne zdarzenia losowe w czasie Akcji.

Organizator zapewniają jednorazowe rękawiczki oraz worki na śmieci, które dostępne będą od 01.04.2022 r. w siedzibach: UM przy ul. Młodzieżowej 2, OSiR przy ul. Kraczewickiej 31 (budynek krytej pływalni), GPGK ul. Młodzieżowa 4, CKPIT, ul. Fabryczna 1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie pobiera od uczestników opłaty skarbowej.
 2. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w rywalizacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 3. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA UCZESTNIKÓW KWIESTNIOWYCH EKO- SPACERÓW 2023

Szanowni Państwo

W trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy niniejszą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez  organizatorów Kwietniowych Eko- Spacerów 2023.

Administrator:

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, tel. 81 820 4290, www.osir.poniatowa.pl. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w przypadku pytań lub wątpliwości mogą się Państwo kontaktować z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: mateuszszenbek@bodo24.pl.

Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w Kwietniowych Eko- Spacerach 2023, zgodnie z Regulaminem tej imprezy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka danych osobowych  będzie:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Kwietniowych Eko-Spacerach 2023
 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z organizacją i rozliczeniem imprezy, realizacja rozliczenia finansowego imprezy;
 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia w szczególności:

 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierającym w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym);
 • firmom ubezpieczeniowym i związkom sportowym na podstawie ustawy o sporcie;
 • podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa

Okres przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Akcji a po tym czasie przez okres wymagany prawem do celów rozliczeń podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Przysługujące Pani/Panu prawa

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku kiedy uznają Państwo, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka w Kwietniowych Eko- Spacerach 2023, zgodnie z Regulaminem tej Akcji.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content