REGULAMIN

Kwietniowych Eko- Spacerów

TERMIN I MIEJSCE AKCJI

Akcja  „Kwietniowych Eko-Spacerów” odbywa się na terenie Gminie Poniatowa, w terminie od 19-30.04.2022 r.

CEL

 1. Popularyzacja prostych form aktywności fizycznej jako doskonałej alternatywy spędzania czasu wolnego.
 2. Promocja postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia.
 3. Sprzątanie terenów Gminy Poniatowa.
 4. Promocja JST oraz Gminy Poniatowa.

ORGANIZATOR

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24- 320 Poniatowa, T: 81 820 4290, E: sekretariat@osir.poniatowa.pl, Fb: @osirponiatowa, www.osir.poniatowa.pl
 2. Urząd Miasta Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, T: 81 820 48 36 w. 36, E: urzad@um.poniatowa.pl

 

FORMUŁA

 1. Dyscypliny: chód, bieg jazda na rowerze, hulajnodze, deskorolce.
 2. Zebranie jak najwięcej porzuconych odpadów „bytowych” na przebytych trasach na terenie Gminy Poniatowa.

NAGRODY

 1. Puchary/statuetki dla trzech najlepszych uczestników, którzy przebyli najwięcej km z udokumentowanymi zebranymi śmieciami w kategoriach:
 • dzieci do 12 r.ż.,
 • młodzież od 13 do 18 r.ż.,
 • dorośli od 19 r.ż.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zaakceptowanie regulaminu dostępnego na www.osir.poniatowa.pl.
  2. Rejestrowanie i udokumentowanie (w formie zrzutów z ekranu) przebytych km
  deskorolce na dowolnej, wybranej przez siebie aplikacji z włączonym GPS.
  3. Wysłanie zrzutów (zdjęć) na e-mail sekretariat@osir.poniatowa.pl w terminie do godz. 24:00 dnia 29.04.22 r. lub okazanie zrzutów animatorowi sportowemu podczas sobotniej akcji Sprzątania Gminy Poniatowa (km przebyte podczas akcji również wliczają się do regulaminu).
  4. Zebranie jak największej ilości śmieci (odpadów bytowych) na trasach wykonywanej
  aktywności fizycznej na terenie Gminy Poniatowa.
  5. Jeżeli to możliwe, zbieranie selektywne śmieci z podziałem na:

🔵 papier

🟢 szkło

🟡 metale oraz tworzywa sztuczne

🟤 bioodpady

⚫ odpady zmieszane

 1. Wrzucanie śmieci (odpadów) do najbliższych koszy (dedykowanych na odpowiedni
  rodzaj odpadów) opróżnianych przez GPGK.
  7. Miejsce zgromadzenia większej ilości śmieci (5 lub więcej worków, najlepiej w
  miejscu z dojazdem) proszę zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod tel. 81820 48 36 wew. 36.
  8. W rywalizacji mogą uczestniczyć osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci pod opieką
  pełnoletniego opiekuna.
  9. Uczestnikom Akcji nie wolno:
  a) podnosić ciężkich przedmiotów, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. stare meble),
  b) zbierać gruzu, potłuczonego szkła, strzykawek, materiałów opatrunkowych, środków
  medycznych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  c) sprzątać dzikich wysypisk,
  d) otwierać lub przenosić znalezionych beczek lub innych pojemników, gdyż mogą zawierać
  substancje toksyczne.
  10. Wszystkie nietypowe odpady należy traktować z dużą ostrożnością i za każdym razem
  informować o nich Organizatora: UM w Poniatowej pod tel. 81 820 48 36 wew 36.
  11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne wypadki, kradzieże i inne
  zdarzenia losowe w czasie Akcji.
  12. Organizator zapewniają jednorazowe rękawiczki oraz worki na śmieci, które dostępne będą od 19.04.2022 r. w siedzibach:
  1) UM przy ul. Młodzieżowej 2 (pokój nr. 210)
  1) OSiR przy ul. Kraczewickiej 31 (budynek krytej pływalni)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, dostępnego na stronie internetowej osir.poniatowa.pl, na Fb oraz w holu głównym OSiR.
 2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w rywalizacji, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w rywalizacji oraz że staruje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w Akcji wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w rywalizacji mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w akcji, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 4. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin jedocześnie wyraża zgodę na udostępnienie nazwiska, kategorii wiekowej i przebytych km w przypadku wygrania nagrody w Akcji.
 5. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. akceptacja regulaminu równoznaczna jest z potwierdzeniem, że rodzice lub prawni opiekunowie zgadzają się na ich udział oraz ponoszą odpowiedzialność za ich stan zdrowia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie pobiera od uczestników opłaty skarbowej.
 2. Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w rywalizacji dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 3. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content