Pełny regulamin i zapisy na https://www.e-gepard.eu/pl/show-race/2611
I. CEL IMPREZY
• popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej i zdrowej formy ruchu;
• promocja aktywnego i zdrowego stylu życia;
• podniesie świadomości wśród społeczeństwa nt. depresji u dzieci i młodzieży;
• podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej jako “leku” na depresję u dzieci i młodzieży;
• podniesienie poziomu biegania i poszerzenie oferty sportowej rywalizacji;
• promocja miasta i gminy Poniatowa, powiatu opolskiego
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Impreza odbędzie się w dniu 21 maja 2023 r. (niedziela) w Poniatowej (start i meta parking stadion miejski ul. 11-go Listopada 21).
2. Bieg odbędzie się ulicami i alejkami miasta Poniatowa, na dystansach:
• Bieg Szkraba: do 8 r. ż.- 300m
• Bieg Rodzinny OPEN- 1 962 m (data uzyskania praw miejskich)
• Bieg Główny- 5 km.
III. PROGRAM ZAWODÓW
07:00- Otwarcie biura zawodów
08:45- Rozgrzewka
09:00- 9:40- BIEG GŁÓWNY na dystansie 5 km
10:00- 10:40 Bieg Rodzinny- 1962 m
11:00- Część artystyczna, wręczenie medali i nagród za Bieg Główny.
Początek pikniku Rodzinnego.
11:30- Bieg Szkraba- 300 m (w obrębie stadionu)
12:00- Uroczyste podsumowanie i wręczenie medali za Bieg Rodzinny i Bieg Szkraba.
13:00- Planowany koniec Pikniku Rodzinnego.
IV. OGÓLNE ZASADY BIEGU:
1. Łączna maksymalna liczba wszystkich zawodników – 200 osób.
2. Organizator ustala limit Uczestników: dla Biegu Głównego na dystansie 5 km – 100 numerów startowych (z pakietem startowym, opłatą i elektronicznym pomiarem czasu); dla Biegu Szkraba na dystansie 300 m- 50 osób oraz dla Biegu Rodzinnym na dystansie 1 962 m- 50 osób
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitów Uczestników.
4. Na starcie zawodnicy ustawiają się w strefie wyznaczonej przez Organizatora biegu.
5. Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
BIEG GŁÓWNY NA DYSTANSIE 5 km
1. W czasie biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu (klasyfikacja czasu brutto).
2. W biurze zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe zawierające m.in.: koszulka, baton energetyczny, izotonik, żel witaminowy, bon na ciepły posiłek, numer startowy wraz z chipem do pomiaru czasu, agrafki do przypięcia numeru. Elektroniczny chip będzie przekazany uczestnikom biegu w pakiecie startowym (bezzwrotny).
3. Podstawą odbioru zestawu startowego z numerem jest okazanie przez uczestnika w biurze zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją.
4. W biegu na 5 km wręczone zostaną puchary i nagrody za 3 pierwsze miejsca w kategoriach:
• OPEN KOBIETY;
• OPEN MĘŻCZYŹNI.
5. Dodatkowo w biegu na 5 km wręczone zostaną specjalne medale i nagrody dla:
▪ najstarszego Uczestnika biegu;
▪ najstarszej Uczestniczki biegu.
5. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal.
6. Trasa biegu: START: stadion miejski: 11- go Listopada-> ul. Ogrodowa -> Al. Spacerowa -> ul. Młodzieżowa -> ul. 1-go Maja -> ul. Kraczewicka -> ul. Garażowa-> ul. Szkolna-> ul. Harcerska-> alejka na placu targowym-> alejka asfaltowa łącząca plac targowy z ul. Modrzewiową-> ul. Modrzewiowa-> ul. Nałęczowska-> alejka spacerowa w parku miejskim od ul. Nałęczowskiej -> Al. Spacerowa-> ul. 11-go Listopada-> Al. Wojska Polskiego-> META: stadion miejski.
7. Nawierzchnia trasy: asfalt, kostka brukowa.
8. Trasa nie posiada atestu.
9. Możliwość skorzystania z szatni i natrysków przez zawodniczki i zawodników.
10. Możliwy depozyt.
11. Zapewniony parking.
12. Szczegółowa mapka z zaznaczonymi najważniejszymi punktami (start, meta, trasy, zaplecze szatniowo- sanitarne, parking, pkt. medyczny, biuro zawodów itp.) znajduje się na ostatniej stronie regulaminu oraz na www.osir.poniatowa.pl oraz Fb @osirponiatowa.
BIEG SZKRABA na dystansie 300 m:
1. Dzieci i młodzież – mogą uczestniczyć w biegu po uprzednim zgłoszeniu do biegu przez rodzica/opiekuna prawnego i dostarczeniu do biura zawodów pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z oświadczeniem rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 3).
2. W czasie biegu nie prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu.
3. Dzieci uczestniczące w biegu posiadać muszą płaskie buty sportowe.
4. W biegu wręczone zostaną specjalne medale za 3 pierwsze miejsca .
5. Każdy z uczestników biegu otrzyma pamiątkowy medal i niespodziankę.
BIEG RODZINNY (OPEN) NA DYSTANIE 1 962 m (każdy chętny aby pobiec na dystansie upamiętniającym datę uzyskania praw miejskich):
1. Dzieci i młodzież do 18 r. ż. mogą uczestniczyć w biegu po uprzednim:
• zgłoszeniu do biegu przez rodzica/opiekuna prawnego i dostarczeniu do biura zawodów pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z oświadczeniem rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 3)
• zgłoszeniu do biegu przez nauczyciela/ wychowawcę i dostarczenia do biura zawodów list zbiorowych dzieci (uczniów) wraz ze zgodami podpisanymi własnoręcznie przez rodzica/ opiekuna prawnego wraz z oświadczeniem rodzica/ opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 3)
2. Rodzic, opiekun, nauczyciel- po uprzednim zgłoszeniu się w biurze zawodów.
3. W czasie biegu nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
4. Uczestnicy Biegu Rodzinnego posiadać muszą buty sportowe.
5. W biegu wręczone zostaną specjalne medale za 3 pierwsze miejsca.
6. Każda osoba uczestnicząca w biegu otrzyma pamiątkowy medal.
V. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1. Dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w biegach na dystansach: 300 m i 1 962 m po przedstawieniu przed jego rozpoczęciem pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego i oświadczenia rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 3).
2. Zapisy Uczestników wszystkich kategorii dzieci i młodzieży będą odbywały się w dniu 21 maja 2023 roku w Biurze Zawodów (stadion miejski), ul. 11-go listopada 21, 24-320 Poniatowa, od 07:00.
3. Uczestnicy powyżej 18 r.ż. biorący udział w Biegu Rodzinnym muszą podpisać oświadczenie i klauzulę (załącznik nr 1, załącznik nr 2).
4. W biegu na dystansie 5 km wymagane jest ukończenie 16 lat. Osoby niepełnoletnie do 18 r. ż. mogą wziąć udział w Biegu po przedstawieniu przed jego rozpoczęciem podczas odbierania pakietu startowego w biurze zawodów pisemnej zgody podpisanej własnoręcznie przez rodzica/opiekuna prawnego i oświadczenia rodzica (opiekunów prawnych) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 3).
5. Zgłoszenia do Biegu Głównego dystansie 5 km będą odbywały się drogą elektroniczną (link do formularza rejestracyjnego https://www.e-gepard.eu/pl/show-race/2611 wraz z oświadczeniami i klauzulą (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 dla uczestników do 18 r. ż.). W formularzu trzeba podać rozmiar koszulki męskiej lub damskiej.
• Zapisy prowadzone będą od dnia 19 kwietnia 2023 roku do dnia 19 maja 2023 roku lub do wyczerpania limitu uczestników.
• Zapisy z możliwością wyboru rozmiaru koszulki prowadzone będą do 08 maja 2023 r. Po tym terminie, nie ma możliwości wyboru rozmiaru koszulki- koszulka będzie wydana losowo.
• Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Druki powyższych oświadczeń dostępne będą w biurze zawodów oraz na stronie www.osir.poniatowa.pl
• Warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym jest prawidłowa rejestracja, wniesienie opłaty startowej oraz weryfikacja w dniu zawodów.
• Opłata startowa: Bieg Główny 5 km (limit 100 miejsc) – 50,00 zł/ osobę.
• Za zgłoszenie do Biegu Głównego uważa się zarejestrowanie się uczestnika i dokonanie opłaty startowej za pomocą elektronicznych zapisów. Osoby, które spełnią ten warunek zostaną wpisane na listę startową. Uczestnik powinien dokonać opłaty startowej bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Dokonanie opłaty jest warunkiem umieszczenia zawodnika na liście startowej w II Wiosennych Biegach w DOZkonałych Humorach.
• Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie można przekazać ani odsprzedać numeru startowego innemu Uczestnikowi.
• Każdy Uczestnik Biegu Głównego na dystansie 5 km zobowiązany jest do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania osobiście pakietu startowego w Biurze Zawodów w dniu biegu, tj. 21 maja 2023 roku od 07:00- 08:30. Pakiet startowy można odebrać wyłącznie osobiście. Nie będzie możliwe odebranie pakietu startowego przez inną osobę.
• W celu odbioru pakietu startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podawanymi podczas rejestracji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika za nieodebranie pakietu startowego.
• Zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.
2. Impreza biegowa zgłoszona wg. art. 65 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602)
3. W czasie trwania imprezy będzie możliwość zakupienia ciepłego posiłku i napoju.
4. W czasie trwania imprezy prowadzone będzie stoisko promocyjne DOZ S.A.
5. W czasie trwania imprezy dostępne będą ulotki i magazyny nt. depresji dzieci i młodzieży oraz zorganizowana będzie zbiórka funduszy na Fundacje Twarze Depresji, z siedzibą przy ul. Granicznej 4/504, 00-130 Warszawa, KRS: 0000743128, NIP: 5252758348, REGON: 380916049.
6. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami, itp.. Ze względu na charakter biegu zabrania się startu z kijkami (Nordic Walking). Zabrania się też wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.
7. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą dyskwalifikacji. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik naruszył powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
8. Biegacze skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani, w Biegu obowiązuje bowiem przestrzeganie wszelkich przepisów i zasad, które mają zastosowanie do Biegu, w szczególności zasad fair play.
9. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierć). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników biegu, jednakże informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestnika biegu.
12. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW.
13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane zostaną przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
15. Uczestnik Biegu Głównego, który nie będzie miał widocznego numeru startowego przypiętego z przodu i elektronicznego chipa do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
17. Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych, w tym wizerunku, na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania – bez podawania powodów.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
20. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator
Dyrektor OSiR Poniatowa
Sponsorzy na dzień 19.04.2023 r.:
– DOZ S.A. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
– CMYK DRUK ul. Fabryczna 16, 24-300 Opole Lubelskie
– MAJA MEBLE Kraczewice Prywatne 96/1, 24-320 Kraczewice Prywatne
– HOTEL/ RESTAURACJA STACJA KULTURA, ul. Kolejowa 2, 24-320, Poniatowa
– HOTEL SŁOWIK, Al. Spacerowa, Al. Spacerowa 3, 24-320 Poniatowa
– HOTEL MONTIS, Ul. Nałęczowska 1, 24-320 Poniatowa
– RESTAURACJA POD KOGUTEM, Ul. Brzozowa 4, 24-20 Poniatowa
Podczas imprezy zbieramy fundusze na Fundację Twarze Depresji. 
Prezentujemy mapki, które przedstawiają trasy biegów oraz oznaczone miejsca parkingowe, w których wszyscy uczestnicy tego dnia będą mogli pozostawić swoje środki transportu 😁🚗👉🅿️
Informujemy, że parkowanie bezpośrednio przy Stadionie Miejskim nie będzie możliwe dlatego zachęcamy do korzystania z wyznaczonych do tego miejsc.
Dodatkowo ulice, którymi będą odbywały się biegi będą zamknięte i pomiędzy godzinami 8:50-9:45 (bieg główny) mogą wystąpić znaczące utrudnienia w ruchu drogowym.
Poniżej dokładny plan trasy z wyszczególnieniem wszystkich ulic, którymi będą tego dnia biec uczestnicy 👇🏃‍♂️🤓
Trasa biegu głównego na 5km: START: stadion miejski: 11- go Listopada-> ul. Ogrodowa -> Al. Spacerowa -> ul. Młodzieżowa -> ul. 1-go Maja -> ul. Kraczewicka -> ul. Garażowa-> ul. Szkolna-> ul. Harcerska-> alejka na placu targowym-> alejka asfaltowa łącząca plac targowy z ul. Modrzewiową-> ul. Modrzewiowa-> ul. Nałęczowska-> alejka spacerowa w parku miejskim od ul. Nałęczowskiej -> Al. Spacerowa-> ul. 11-go Listopada-> Al. Wojska Polskiego-> META: stadion miejski.
Z kolei w godzinach 9:50-10:50 (bieg OPEN na 1962m.) zamknięte będą ulice 👇 (szczegóły trasy poniżej)
Trasa biegu OPEN na 1962m: START: stadion miejskie: 11-go Listopada -> ul. Ogrodowa -> Al. Spacerowa -> ul. 11-go Listopada -> META: stadion miejski

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content