REGULAMIN
3
2. FINAŁU WOŚP NA SPORTOWO
Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
„32. FINAŁ WOŚP NA SPORTOWO” odbywa się w dniu 28 stycznia 2024 r. na

Placu Konstytucji 3. Maja w Poniatowej (obok nowego budynku Biura Informacji Turystycznej) w godzinach 08:00-18:00.

CEL
Popularyzacja prostych form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu jako doskonałej alternatywy spędzania czasu wolnego.
Promocja postaw prorodzinnych i prozdrowotnych.
Zbiórka charytatywna.
Promocja Gminy Poniatowa.

3. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24- 320 Poniatowa, tel. 81 820 42 90, e-mail: orlik@osir.poniatowa.pl, Fb @osirponiatowa, www.osir.poniatowa.pl

4. FORMUŁA I WARUNKI UCZESTNICTWA.
Dyscypliny:
Bieg:
młodzież i dorośli – dowolna trasa na minimum 5 km
– dzieci – minimum 200m (trasa wyznaczona na ul. Brzozowej)
Marsz Nordic Walking: dowolna trasa na minimum 2 km
Jazda na rowerze: minimum 5 km.


Każda aktywność musi odbywać się z wykorzystaniem GPS.

Bieg na 5 km/ Marsz Nordic Walking 2km odbywa się indywidualnie. Uczestnicy muszą pokonać trasę (5km /2 km), którą zarejestrują za pomocą aplikacji z systemem GPS.
Brak rywalizacji. Aktywność indywidualna, dostosowana do własnych możliwości psychofizycznych.
Uczestnictwo w Wydarzeniu możliwe dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci pod opieką rodzica/ opiekuna.

5. NAGRODY
Pamiątkowe medale dla osób, które wystartowały w dyscyplinach wypisanych w Pkt.1
a) Bieg:
– dorośli
i młodzież40 medali
– dzieci do 12 r.ż.-
40 medali
b) Chód: 30 medali
c) Jazda na rowerze: 20 medali
Słodki poczęstunek, ciepła herbata.

6. ZGODA I OŚWIADCZENIA
Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Wydarzeniu i nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Wydarzeniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
Udział w Wydarzeniu równoznaczny jest z akceptacją regulaminu- co oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w akcji, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. akceptacja regulaminu wiąże się z oświadczeniem, że rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za stan zdrowia osoby niepełnoletniej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Uczestników Wydarzenia obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
Organizator nie pobiera od uczestników opłaty skarbowej.
Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content