REGULAMIN

31 FINAŁU WOŚP NA SPORTOWO

„Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych””

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

„31. FINAŁ WOŚP NA SPORTOWO” odbywa się  w dniu 29 stycznia 2023 r. na Placu Konstytucji 3. Maja w Poniatowej, w godzinach 08:00-16:00.

 1. CEL
 • Popularyzacja prostych form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu jako doskonałej alternatywy spędzania czasu wolnego.
 • Promocja postaw prorodzinnych i prozdrowotnych.
 • Zbiórka charytatywna.
 • Promocja Gminy Poniatowa.

3. ORGANIZATOR

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24- 320 Poniatowa, tel. 81 820 4290, e-mail: orlik@osir.poniatowa.pl, Fb @osirponiatowa, www.osir.poniatowa.pl

4. FORMUŁA I WARUNKI UCZESTNICTWA.

 • Dyscypliny:
 1. Bieg:

– dorośli powyżej 18 r.ż. – dowolna trasa na minimum 2 km

– młodzież 12- 18 r.ż.- dowolna trasa na minimum 1 km

– dzieci do 12 r.ż.- minimum 200m (trasa wyznaczona na ul. Brzozowej)

 1. Chód: dowolna trasa na minimum 1 km
 2. Jazda na rowerze: minimum 5 km.
 • Każda aktywność (oprócz biegu dzieci po ustalonej trasie) musi odbywać się z wykorzystaniem GPS.
 • Brak rywalizacji. Aktywność indywidualna, dostosowana do własnych możliwości psychofizycznych.
 • Aktywność wskazana w godzinach 08:00- 16:00, rozpoczęcie zależy od indywidualnej decyzji uczestnika.
 • Uczestnictwo w Wydarzeniu możliwe dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci pod opieką rodzica/ opiekuna.

5. NAGRODY

 • Pamiątkowe medale dla osób, które wystartowały w dyscyplinach wypisanych w Pkt.1
 1. a) Bieg:

– dorośli powyżej 18 r.ż. – 50 medali

– młodzież 12- 18 r.ż.- 20 medali

– dzieci do 12 r.ż.- 30 medali

 1. b) Chód: 30 medali
 2. c) Jazda na rowerze: 20 medali
 • Słodki poczęstunek, ciepła herbata.

6. ZGODA I OŚWIADCZENIA

 • Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w Wydarzeniu nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Wydarzeniu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka.
 • Udział w Wydarzeniu równoznaczny jest z akceptacją regulaminu- co oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w akcji, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. akceptacja regulaminu wiąże się z oświadczeniem, że rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za stan zdrowia osoby niepełnoletniej.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Uczestników Wydarzenia obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie pobiera od uczestników opłaty skarbowej.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników, którzy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 • Akceptując regulamin, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 • W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje Organizator.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content